Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
© Suomen Setlementtiliitto (Y-tunnus: 0116640-8)
Sturenkatu 11 A
00510 Helsinki
Puh. 010 837 5500
liitto@setlementti.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Suvi Pärnänen
Sturenkatu 11 A
00510 Helsinki
Puh. 010 837 5500
sähköposti: suvi.parnanen@setlementti.fi

3. Rekisterien nimet
Palanen elämää -lahjoitussivuston asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksia ovat lahjoittajatietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen ja asiakassuhteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan soveltuvasti seuraavat tiedot:
Ensisijaisesti: Lahjoittajan nimi, sähköpostiosoite, roolit (esim. lahjoittaja) ja lahjoitustiedot
Toissijaisesti: Osoitetiedot, puhelinnumero, kieli, kiinnostustiedot (esim. vapaaehtoistyö), osoitelähde (mitä kautta osoite on tullut rekisteriin)
Lisäksi
Lupatiedot (mahdolliset yhteydenottokiellot) sekä
Asiakassuhteen päättymistiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan lahjoittajasta sellaiset tiedot, jotka hän itse on antanut tai jotka ovat syntyneet asiakkuuden perusteella. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon tai verkkosivuston blogin kirjoituksen ja kommentoinnin yhteydessä (esimerkiksi lahjoitustiedot, osoitelähde tai roolit).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Suomen Setlementtiliitto ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään käytetä ilman lahjoittajan suostumusta Suomen Setlementtiliiton omaan viestintään. Lahjoittaja voi itse sivustolta tilata esimerkiksi uutiskirjeen tai muita vastaavia viestinnällisiä lähestymistapoja.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Rekisteritietojen käsittely edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja salasanojen syöttämistä.
Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan. Kun henkilö siirtyy tekemään verkkolahjoitustaan, hän siirtyy pankin suojattuun yhteyteen. Suomen Setlementtiliitto saa tietoonsa ainoastaan, minkä verkkopankin hän on valinnut, ei lahjoittajan pankkitietoja.
Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen
Tietoja voidaan oikaista tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai rekisteröidyn vaatimuksesta sekä rekisterinpitäjän toimesta asiakassuhteen loppumisen vuoksi.
Henkilöllä on oikeus saada tarkistaa Palanen elämää -verkkokaupan asiakas- ja sidosryhmärekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Omien tietojen tarkastaminen on maksutonta.

10. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Mikäli henkilö ei toivo Suomen Setlementtiliitolta lainkaan postia, hän voi kieltää sen ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön.